Jurrac

Poznati i kao Juraks u OCG, ovo je prvi Dinosaur archetype ikad. Pojavili su se u Duel Terminal – Demon Roar God Revival! u Americi i Aziji, odnosno u Hidden Arsenal 2 u ostatku sveta. 

Svi Jurrac-i su FIRE monsteri. Veliki broj non-tribute Jurrac-a imaju 1700 ATK. Njihova mehanika igre se okreće oko velikih napada, swarm OTK i apsolutnog uništenja. Imaju veliki broj searcher-a špila i dobru količinu swarming karata.

Sve Jurrac karte do sada izdate su effect monsteri. Takođe, imaju 3 Synchro karte.

Plusevi:

Swarm potencijal. Uz par dobrih Spellova (posebno Rekindling), juraci mogu da vrlo brzo swarmuju field i izvedu Synchro pozivanja svojih Synchro monster-a. Osim Spellova koji su od velike pomoći, tu je i Jurrac Guaiba koji ima sličan efekat BW – Shuri. Kada uništi protivničko čudovište u borbi, poziva jednog Jurrac-a sa 1700 ATK ili manje iz špila. Iako taj Jurrac ne može da napadne ovog poteza, može se koristiti za Synchro Summon ako je Tuner, ili ako je Aeolo, za Search groblja.

Dostupnost groblja i špila. Jurrac-i imaju veliki broj karata koji im dozvoljava da traže karte sa groblja i iz špila. Uz Fossil Dig, koji je prisutan u svim Dinosaur buildovima, tu su i Guaiba, Aeolo, Velo i gomila Trapova, koji su specijalo napravljeni za dinosuruse. Naravno, nikad nije na odmet i nekoliko starijih karata, poput: Miracle Jurrasic Egg i Babycerasaurus. Ja lično ne preporučujem Baby, mada mogu da se naprave jako moćne kombinacije sa njom (Chain Destruction, Jurrac Meteoro…)

Visoki ATK. Svi Jurrac-i imaju ogromne bodove zanapad, najveće u searcher kategoriji (ostali searcheri su u glavnom sa oko 1400ATK), vrlo visoke za svoje nivoe. Takođe, imaju i potencijal da te bodove uvećaju… drastično… Osim Ptere i Protopsa koji sami sebi uvećavaju bodove, tu je Giganoto, karta zvezda za Jurrac-e. Povećava svim Jurrac-ima napad za sve Jurrac-e na vašem groblju x200. Ako je jedan na terenu dobar, zamislite 2… x400!!! … ili 3!!!

Minusi:

Nemaju konzistentan Draw engine. Jurrac-ima nedostaje Draw Engine. Imaju nekoliko karata koje im pomažu, ali su inconsistent. Deino zahteva da uništi monster i onda da uništi Jurrac-a na kraju poteza za 2 karte. Postoje alternative… Super-Ancient Dinobeast. On je u kombinaciji sa Rekindling-om i 3 Aeolo-a na groblju +6 za ruku. Od klasičnih draw engine-a, onih koji odgovaraju većini deck-ova, mogu da se kodiste Card Destruction i Hand Destruction. Jurrac-i nemaju ni jednog LV 8 monstera (osim Super-Ancient Dinobeast support karte), te tako Trade-In se ne može koristiti. Svi su Fire, pa otpada i Allure kao mogućnost…

Osetljivost na RFG. Jurraci su jako osetljivi na RFG efekte. Nije teško zamisliti da se, čim se pojavi Macro Cosmos, igrač sa Jurrac-ima preda. Lako je videti i zašto. Mada, RFG može da se lako counter-uje sa Side kartama.

Speed. Ako se Jurrac Deck susretne sa špilom veće brzine, teško da može da pobedi.

 

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur/Tuner
Level: 1

ATK/DEF: 200/200

Effect:
During your Main Phase, you can Tribute this card to select and Special Summon 1 Level 4 or lower “Jurrac” monster from your Graveyard, except “Jurrac Aeolo”.
Prevod:
Tokom tvoje Glavne Faze, možeš Žrtvovati ovu kartu da bi odabrao i Specijalno Pozvao 1 “Jurrac” monstera 4 nivoa sa tvog Groblja, osim “Jurrac Aeolo”-a

Komentari:
Odlična karta, jedna od osnovnih karata za ceo Deck. Koristiti u kombinaciji sa Rekindling-om i Super-Ancient Dinobeast-om za maksimalan efekat.
Karta je jako versatilna. Može se koristiti za nameštanje nivoa za Synchro pozivanje, swarmovanje, izvlačenje…

Ocjena:5

 

Jurrac Brachis

 

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur/Tuner
Level: 3
ATK/DEF: 1000/1000

 

Effect:
While another face-up “Jurrac” monster is on the field, this card cannot be destroyed by battle.
Prevod:
Dok postoji drugo otkriveno “Jurrac” čudovište na terenu, ova karte ne može biti uništena borbom.

 

Komentari:
Zanimljiv efekat, ali da li je dovoljan da bi se ova karta držala u špilu. Važno je primetiti da “Jurrac” monster može biti bilo gde na terenu, da bi efekat ove karte bio aktiviran.

Ocjena:1

Jurrac Deino

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur/Tuner
Level: 3
ATK/DEF: 1700/800

Effect:
Once per turn, if this card destroys an opponent’s monster by battle, you can Tribute 1 “Jurrac” monster you control during the End Phase of that turn to draw 2 cards.
Prevod:
Jednom po potezu, ako ova karta uništi protivničko čudovište borbom, možeš Žrtvovati 1 “Jurrac” čudovište koje ti kontrolišeš tokom Završne Faze tog poteza da bi vukao 2 karte

Komentari:
Ova karta nudi draw power, nešto što je Jurrac-ima preko potrebno. Takođe, Level 3 Tuner je, pa se dobro uklapa sa ostalim Jurrac-ima.

Ocjena:3

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur/Tuner
Level: 2
ATK/DEF: 1200/0

Effect:
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can destroy the monster that destroyed this card. Your opponent can discard 1 card to negate this card’s effect.
Prevod:
Kada je ova karta uništena borbom i poslata na Groblje, možeš uništiti čudovište koje uništilo ovu kartu. Tvoj protivnik može da izbaci 1 kartu iz ruke da negira efekat ove karte.

Komentari:
Sa svojih 1200 bodova za napad, ova karta ne pretstavlja veliku pretnju vašem protivniku. Mada jači od sličnih karata (poput Exploder Dragon-a), efekatom je slabiji. Vašem protivniku nudi izbor između uništenja i izbacivanja karte iz ruke. Samim tim što protivnik ima izbor, ima i prednost, jer može odabrati ono što mu je povoljnije. Mada, ako igrate Rekindling, možete držati jedan primerak ove karte, za svaki slučaj… veći spektar Synchro pozivanja…

Ocjena:2.5

 

Jurrac Guaiba

 

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 4
ATK/DEF: 1700/800

 

Effect:
If this card destroys an opponent’s monster by battle, you can select and Special Summon 1 “Jurrac” monster with 1700 or less ATK from your Deck. The monster Special Summoned by this effect cannot declare an attack during this turn.
Prevod:
Ako ova karta uništi protivničko čudovište borbom, možeš odabrati i Specijalno Pozvati 1 “Jurrac” čudovište sa 1700 ili manje ATK iz tvog Špila. Čudovište Specijalno Pozvano ovim efektom ne može napadati ovog poteza.

 

Komentari:
Jedna od osnovnih karata svih Jurrac deckova. Jurrac Shura!

Ocjena:4.5

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 6
ATK/DEF: 2300/1500

Effect:
When a Defense Position “Jurrac” monster you control, except “Jurrac Hera”, is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can Special Summon this card from your hand or your Graveyard.
Prevod:
Kada je “Jurrac” čudovište u Odbrambenoj Poziciji koje ti kontrolišeš, osim “Jurrac Herra”-e, uništeno borbom i poslato na Groblje, možeš Specijalno Pozvati ovu kartu iz tvoje ruke ili Groblja.

Komentari:
Karta je odlična za odbranu i versatinost Synchro pozivanja. Lako se poziva, ali nema baš najbolju sinergiju sa ostalima. Velo, searcher Jurrac-a, zahteva da bude u napadu da bi mu efekat bio aktiviran, jedna prilika kada će ova karta biti pozvana, jedte onda kada ste prešli u odbranu, pre nego kada krećete da pobeđujete protivnika. Iz tog razloga ovu kartu preporučujem u 1 ili ni jednom primerku u špilu.

Ocjena:2

Jurrac Iguanon

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 4
ATK/DEF: 1700/700

Effect:
If this card destroys an opponent’s monster by battle, you can select 1 Set card your opponent controls, and return it to the hand.
Prevod:
Ako ova karta uništi protivničko čudovište borbom, možeš odabrati 1 Postavljenu kartu koju tvoj protivnik kontroliše, i vratiti je u ruku.

Komentari:
Efekat ove karte i nije toliko koristan. Ako ciljate na Spell i Trap karte, ako ima nešto protivnik da aktivira, najverovatnije će aktivirati kada je ova karta pozvana ili kada odabere čudovište za napad (Mirror, BoM, CED, D Prison…). Jedina korist jeste u uklanjanju neotkrivenih čudovišta. Korisno protiv Quckdraw, mada beskorisno protiv 99% ostalih špilova. Pre stavljati u Side nego u Main, a ponekad čak ni tamo (bolje je držati Nobleman ili Ceasefire).

Ocjena:1

Jurrac Monoloph

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur/Tuner
Level: 3
ATK/DEF: 1500/1200

Effect:
This card can attack all monsters your opponent controls once each.
Prevod:
Ova karta može napasti sva čudovišta koja tvoj protivnik kontroliše, jednom svako.

Komentari:
Jako jednostavno i ubitačno. Na prvi pogled, nije nešto specijalno… 1500 ATK… ali uzmimo u obzir Giganotov efekat, moguće Solidarity-je, Burdene… Vrlo lako čisti put velikim monsterima.

Ocjena:4.5

Jurrac Protops

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 4
ATK/DEF: 1700/1200

Effect:
This card gains 100 ATK for each monster your opponent controls.
Prevod:
Ova karta dobija 100 ATK za svako čudovište koje tvoj protivnik kontroliše.

Komentari:
Ima visok napad, efekat koji ga dodatno povećava… malo ne potrebno… postoje bolje karte koje možete ubaciti…

Ocjena:1

Jurrac Ptera

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 3
ATK/DEF: 800/1500

Effect:
If this card is attacked, return the attacking monster to the hand after damage calculation and this card gains DEF equal to the returned monster’s Level x 100.
Prevod:
Ako je ova karta napadnuta, vratite čudovište koje je napalo u ruku nakon izračunavanja štete i ova karta dobija DEF jednak nivou vraćenog čudovišta x100.

Komentari:
Efekat je jako dobar, ali dosta slabiji od njemu sličnih. Ako igrate Solidarity, mnogo je bolje držati Hyper Hammerhead. Drugi efekat će se retko aktivirati, jedino ako je neotkrivena napadnuta…

Ocjena:1

Jurrac Spinos

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 7
ATK/DEF: 2600/1700

Effect:
When this card destroys an opponent’s monster by battle and sends it to the Graveyard, Special Summon 1 “Spinos Token” (Dinosaur/FIRE/Level 1/ATK 300/DEF 0) in Attack Position to your opponent’s side of the field.
Prevod:
Kada ova karta uništi protivničko čudovište borbom i pošalje ga na Groblje, Specijanlo Pozovi 1 “Spinos Token” (Dinosaurus/VATRA/Nivo 1/ATK 300/DEF 0) u Napadačkoj Poziciji na protivničku stranu terena.

Komentari:
Efekat izgleda kao da radi protiv vas, zar ne!? U mnogim slučajevima i hoće, dok u retkim, ili bar dok imate još nekog monstera, može da bude i koristan. Dozvoljava vam da dobijete sigurnu metu za aktiviranje efekata Guaibe, Deina, Brachisa i Iguanona… mada… ne preporučujem da se drži u špilu, suviše je situaciona…

Ocjena:1

Jurrac Stauriko

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 2
ATK/DEF: 500/400

Effect:
If this card is destroyed by battle, Special Summon 2 “Jurrac Token”s (Dinosaur-Type/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position. These Tokens cannot be Tributed for a Tribute Summon, except for “Jurrac” monsters.
Prevod:
Ako je ova karta uništena borbom, Specijalno Pozovi 2 “Jurrac Token“a (Dinosaurus/VATRA/Nivo 1/ATK 0/DEF 0) u Odbrambenoj Poziciji. Ova Žeton Čudovišta ne mogu biti Žrtvovana za Pozivanje Žrtvom, osim za “Jurrac” čudovišta.

Komentari:
Dobra karta za odbranu i za Tribute Summon-e, ali kome je potreban Tribute Summon!? Postoji jedna lepa karta: Big Evolution Pill(viagra xd).

Ocjena:1

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 9
ATK/DEF: 3000/2800

Effect:
This card cannot be Special Summoned. While face-up on the field, this card cannot be targeted by the effects of Traps or Effect Monsters. Once per turn, you can remove from play 1 “Jurrac” monster with 1700 or less ATK from your Graveyard to have this card gain 1000 ATK until the End Phase.
Prevod:
Ova karta ne može biti Specijalno Pozvana. Dok je otkrivena na terenu, ova karta ne može biti meta efekata Zamki ili Efekata Čudovišta. Jednom po potezu, možeš izbaciti iz igre 1 “Jurrac” čudovište sa 1700 ili manje ATK sa svog Groblja da bi oba karta dobila 1000 ATK do Završne Faze.

Komentari:
Boss monster “Jurrac”-a. 3000-4000 bodova za napad nije malo… a efekat… recimo samo da nema Sakuretsu-a, Prison-a, Caius-a, Zaborg-a… Jedina mana ove karte je to što ne može biti SS. To drastično smanjuje primenu ove karte, mada ako igrate Viagru Very Happy, onda vam to neće biti problem. Takodje, kao da namerno ima 9, a ne 8 zvezdica, zar ne :S ?

Ocjena:3

Jurrac Tyrannus

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 7
ATK/DEF: 2500/1400

Effect:
You can Tribute 1 Dinosaur-Type monster you control to have this card gain 500 ATK. If this card destroys an opponent’s monster by battle and sends it to the Graveyard, this card gains 300 ATK.
Prevod:
Možeš Žrtvovati 1 Dinosaurus čudovište koje ti kontrolišeš da bi ova karta dobila 500 ATK. Ako ova karta uništi protivničko čudovište borbom i pošalje ga na Groblje, ova karta dobija 300 ATK.

Komentari:
Ova karta je potpuno beskorisna u Jurrac-ima, ali ima budućnosti u sopstvenom špilu… špil 1000000 bodova za napad! Obavezno koristiti sa Black Ptera i Ultimate Offerings (nije na odmet nekoliko karata za + HP)

Ocjena:2.5

Jurrac Velo

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 4
ATK/DEF: 1700/1400

Effect:
When this face-up Attack Position card attacks or is attacked, and it is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 “Jurrac” monster with 1700 or less ATK from your Deck.
Prevod:
Kada je ova otkrivena karta u Napadačkoj Poziciji napada ili napadnuta, i uništena borbom i poslata na Groblje, možete Specijalno Pozvati 1 “Jurrac” čudovište sa 1700 ili manje ATK iz vašeg Špila.

Komentari:
Jedna od osnovnih Jurraca. Nije obavezna u svim build-ovima, ali je jako poželjna. Jedina slabost je to što mora da bude face-up i u napadu. Preporučujem držati u 2-3 primerka.

Ocjena:4.5

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 5
ATK/DEF: ?/?

Effect:
1 Tuner + 1 or more non-Tuner Dinosaur monsters
This card’s ATK and DEF are equal to the total original ATK of the Synchro Material Monsters used for its Synchro Summon. If this card attacks a face-down Defense Position monster, you can destroy the monster immediately with this card’s effect without flipping it face-up or applying damage calculation.
Prevod:
1 Tuner + 1 ili više ne-Tuner Dinosaur čudovišta
ATK i DEF ove karte su jednaki zbiru prvobitnih ATK čudovišta koja su korišćena kao Synchro Materijali za Synchro Pozivanje. Ako ova karta napadne neotkriveno čudovište u Odbarmbenoj Poziciji, možeš da uništiš to čudovište sa efektom ove karte bez njenog okretanja ili izračunavanja štete.

Komentari:
Preporučujem da se drži u svakom dinosaur deck-u; u Jurrac-ima u 1-3 primerka i obavezno u Macro Infinity ili Tyrano Cosmos deck-u.

Najjače kombinacije:
Jurrac Stauriko/Babycerasaurus (LV2) + Delta Flyer/Jurrac Monoloph (LV3) = 2000
Gilasaurus (LV3) + Magna Drago(LV2) = 2800
Sabersaurus (LV4) + Jurrac Aeolo (LV1) = 2100
Tyrano Infinity (LV4) + Jurrac Aeolo (LV1) = 200 (min.) – 59200 (max.);

Ocjena:4

Jurrac Giganoto

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 7
ATK/DEF: 2100/1800

Effect:
1 Tuner + 1 or more non-Tuner Dinosaur-Type monsters
All face-up “Jurrac” monsters you control gain 200 ATK for each “Jurrac” monster in your Graveyard.
Prevod:
1 Tuner + 1 ili više ne-Tuner Dinosaur čudovišta
Sva otkrivena “Jurrac” čudovišta koja ti kontrolišeš dobijaju 200 ATK za svako “Jurrac” čudovište u Vašem Groblju.

Komentari:
Efekat je jednostavan i veoma jasan. GG!
Bez ove karte, Jurrac-i verovatno ne bi ni radili. Ova karta čini osnovu njihove snage i njihov Win condition. Prilikom pravljenja Jurrac-a, ne ustručavajte se da stavite 3 primerka ove karte… šta više, da može, trebalo bi staviti 5!

Ocjena:5

Attribute: FIRE
Type: Dinosaur
Level: 10
ATK/DEF: 2800/2000

Effect:
1 “Jurrac” Tuner + 2 or more non-Tuner Dinosaur monsters
When this card is Synchro Summoned, destroy all cards on the field. Then, you can Special Summon 1 Tuner Monster from your Graveyard.
Prevod:
1 “Jurrac” Tuner + 2 ili više ne-Tuner Dinosaur čudovišta
Kada je ova karta Synchro Pozvana, uništi sve karte na terenu. Onda, možeš Specijalno Pozvati 1 Tuner čudovište iz svog Groblja.

Komentari:
Jurrac Branka. Mada, obavezno uništava sve na terenu. Može da izvede OTK (ponekad i FTK). Nakon efekta koristiti Rekindling za WIN.

Ocjena:4

SUPPORT KARTE:

 • Rekindling. Jedna od najkorisnijih karata za Swarm FTW.
 • Solidarity. +800 ATK, kada dođe Giganoto, više i nije potreban, ali nije na odmet.
 • Super-Ancient Dinobeast. Draw Power.
 • Hand Destruction
 • Card Destruction
 • Flamvell Magician, što da ne…
 • Flamvell Firedog, lako poziva Magiciana i Aeolo-a. Ako se igra Magician i Firedog, onda se ne preporučuje Solidarity
 • Big Evolution Pill, Titano wants to play with you!
 • Fossil Excavation, još call-ova. Šteta što Titano ne voli da bude iskopan xD
 • Fossil Dig, RotA za Dinosauruse
 • Tail Swipe, Field Control
 • Miracle Jurrasic Egg
 • Babycerasaurus

   

   

  2 misli o “Jurrac


  1. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/yugiohpl/public_html/v7/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2033

   pošalji nam svoju adresu na urednistvo@yugioh-planet.net kako bi ti poslali boostere

  Odgovori

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.